Privacy statement marianrudolphus.nl

Privacy statement marianrudolphus.nl

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG.

 

Bedrijfsgegevens

 

Uw e-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend.

De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

 

Uw postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 

Uw telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

Uw overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor

 1.  De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
 2. De goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
 3. De behartiging van ons gerechtvaardigd belang, tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren, of u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

Uw bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is

 1. Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 2. Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
 3. Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren. Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uitdrukkelijk uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld. Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van

Funda www.funda.nl/privacybeleid

Pararius www.pararius.nl/privacy-policy

 

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 1.  Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 2. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een pop-up scherm op onze site.
 3. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Criteria voor de veiligheid en opslag van gegevens

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 5. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan, zoals aanvallen, tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 6. Alle systemen waarin gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

Toegang tot uw gegevens.

 • Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.
 • Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen .
 • Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen.
 • Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op de website publiceren en in voorkomend geval zal u hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.